English Language Learners

Kreyòl Ayisyen

Si paj la pa byen parèt, tanpri klike la a

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) pran angajman pou l satisfè bezwen elèv k ap aprann lang angle English Language Learners (ELL) —elèv ki pale lakay yo yon lòt lang ki pa angle, epi ki fè yon nòt ba ki endike yo pa gen konpetans nan lang lan, nan evalyasyon angle lè yo rantre nan sistèm eskolè nou an. Biwo ELL ofri ELL, ansyen ELL, imigran ak fanmi yo opòtinite pou yo jwenn yon bon kalite edikasyon. Lè n ap ofri pwofesè, manm pèsonèl, ak lidè nou yo fòmasyon pwofesyonèl solid, lè n ap ankouraje patisipasyon paran, lè n ap amelyore resous materyèl yo, epi lè n ap chèche jwenn solisyon nou vize pou diferan gwoup ELL yo, nou kreye yon anviwònman aprantisaj solid ki baze sou akonplisman akademik, amelyorasyon lang elèv ap aprann lan ak sipò onivo tout kilti.

Nan vil Nouyòk, nou ofri pwogram bileng (Edikasyon bileng pou tranzisyon ak pwogram nan de lang) ki ranfòse amelyorasyon konesans elèv nan lang natifnatal yo ak nan kontni pwogram yo pandan y ap devlope aptitid sosyal ak akademik yo ann angle. Nou ofri tou pwogram angle kòm dezyèm lang English as a Second Language (ESL) kote nou itilize estrateji pou amelyore konesans nan lang angle avèk sipò nan lang natifnatal pou elèv yo ka amelyore konesans lang lan ak kontni pwogram lan ann angle. Pou plis enfòmasyon sou pwogram ELL yo, klike la a. Nou mete pi ba a koneksyon Links pou lòt dokiman enpòtan.

Gid sa a gen ladan l enfòmasyon itil kons nan sa elèv nan lekòl leta nan vil la ap aprann epi kouman ou ka jwenn repons pou kesyon w yo, èd ak sipò.

Gid Fanmi vil Nouyòk The NYC Family Guide 

Ti liv sa a bay enfòmasyon sou fason pou idantifye ELL ak jan pou yon moun kalifye pou resevwa sèvis ELL, enfòmasyon sou twa tip pwogram ELL yo ak sou fason ou ka patisipe nan edikasyon pitit ou .

Ti liv pou paran ELL

Sondaj sa a, yo fè l lè pitit ou a ap enskri lekòl. Li fè manm pèsonèl lekòl la konnen ki lang ou pale lakay ou epi li ede yo detèmine elijiblite pou sèvis ELL.

Sondaj pou idantifye lang yon moun pale lakay li

Pou chak ane pitit ou a kalifye pou sèvis ELL, lekòl li a dwe ba w sondaj ak fòm sila yo pou w ka chwazi pwogram ki apwopriye pou pitit ou a.

Sondaj pou paran ak Fòm pou chwazi pwogram

Depi yo fin evalye pitit ou a pou detèmine si l elijib pou resevwa sipò lengwistik kòm yon ELL, ou dwe resevwa yonn nan lèt sa yo pou enfòme w sou sitiyasyon pitit ou a :

Lèt plasman Placement Letter

Lèt kalifikasyon Entitlement Letter

Lèt pou endike timoun lan toujou kalifye pou sèvis yo Continued Entitlement Letter

Lèt pou endike timoun lan pa kalifye Non Entitlement Letter

Lèt tranzisyon Transition Letter