CHAMPS

Haitian Creole

         
Students
Parents
Staff

Haitian Creole

Mèsi poutèt ou enterese nan CHAPMPS, ki se Lig byennèt fizk ak espò lekòl presegondè Depatman Edikasyon Vil Nouyòk New York City Department of Education(NYCDOE). CHAMPS se yon pwogram aktivite anplis ki pa fè pati kourikoulòm debaz la ki mete aktivite byennèt fizik ak espò tradisyonèl ak modèn disponib pou elèv lekòl presegondè avan ak apre lè lekòl. Non CHAMPS, ki ka vle di chanpyon ann anglè, se yon akwonim pou senk karakteristik ki dekri elèv ki patisipe nan pwogram sa a: Cooperative, Healthy, Active, Motivated, Positive Students.

Se biwo pwogram byennèt nan lekòl Office of School Wellness Programs nan NYCDOE k ap dirije CHAMPS. Chak ane, lekòl leta ki gen klas nivo presegondè ka aplike pou pwogram CHAMPS nan sezon otòn, ivè ak prentan. Lekòl yo ka chwazi pami divès opsyon aktivite, tankou espò tradisyonèl kòm basketball, soccer ak badminton ak aktivite byennèt fizik modèn tankou yoga, tai-chi ak double-dutch.

Objektif CHAMPS se ede elèv, kèlkeswa kapasite atletik yo, pou jwenn opsyon aktivite fizik ke yo renmen epi ankouraje yo devlope abitid sante ak byennèt fizik pou lavi. Aktivite fizik gen anpil avantaj pou sante, tankou prevansyon obezite ak pèt pwa. Obezite nan anfans se yon pwoblèm grav nan Etazini ak nan Vil Nouyòk. Obezite ogmante risk yon timoun pou l devlope pwoblèm sante pou lavi, tankou dyabèt, opresyon, tansyon ak kolestewòl ki wo, ansanm ak maladi kè ak kansè pandan adolesans. Anplis, rechèch aktyèl montre ke nivo egzèsis fizik ki pi elve yo gen rapò ak pi bon pèfòmans akademik. Sant pou kontwòl ak prevansyon maladi Centers for Disease Control (CDC)rekòmande pou timoun yo fè omwen 60 minit aktivite fizik ki soti nan aktivite lejè pou rive nan gwo aktivite chak jou. Patisipasyon nan CHAMPS ka ede elèv yo rete aktif epi jwenn mwayen ki amizan pou rete anfòm ke yo ka kontinye itilize apre lekòl presegondè.

Si w gen kesyon sou pwogram CHAMPS epi si w prefere resevwa èd nan lang natifnatal ou, tanpri kontakte koòdonatè paran an oswa direktè lekòl ou a. Gen tradiksyon tout dokiman lekòl yo ak entèpretasyon nan telefòn ki disponib, si w mande. Pou kesyon sou CHAMPS ann anglè, tanpri voye yon imèl nan champs@schools.nyc.gov.