NYC School Survey

Student Directions - Haitian Creole

W ap bezwen kòd yo te ba w la pou w jwenn aksè sou entènèt nan Sondaj lekòl la. Kòd seri 7 chif pou jwenn aksè nan Sondaj la ekri sou fèy sondaj oswa katpostal lekòl ou a te ba w la. Si w pa ka jwenn fèy sondaj la oswa katpostal la, tanpri pale avèk pwofesè lekòl ou a.


KONTINYE 
Sitwèb kote ou pral antre la a ka pa anba jiridiksyon Depatman Edikasyon Vil New York, epi poutèt sa, Depatman an ka pa responsab pou sa ki nan sitwèb la.