Choices & Enrollment

Translations—Haitian Creole

Chwa ak Enskripsyon - Resous Tradui (Translations - Haitian Creole)

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) tradui anpil dokiman li pibliye nan nèf (9) lang ki pa angle Languages other than English (LOTE) : arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou. Nan paj sa a, w ap jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike nan prematènèl, matènèl, pwogram pou timoun douwe gifted and talended (G&T), lekòl presegondè, ak lekòl segondè. N ap tradui byento dokiman pibliye nou site pi ba a ki pa gen yon link. Tanpri rele nan (718) 935-2009 pou plis ransèyman.

Pre-Matènèl
(Pre-Kindergarten)

Lekòl Primè
(Elementary School)

Pwogram Gifted and Talented
(Gifted & Talented)

Lekòl Presegondè
(Middle School)

Lekòl Segondè
(High School)

Pwosesis Chwa lekòl leta
 (Public School Choice)

Pre-Matènèl (Pre-Kindergarten)

^

Lekòl primè (Elementary School)

^


•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Bronx (2016 NYC Kindergarten Directory Bronx)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Brooklyn (2016 NYC Kindergarten Directory Brooklyn)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Manhattan (2016 NYC Kindergarten Directory Manhattan)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Queens (2016 NYC Kindergarten Directory Queens)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Staten Island (2016 NYC Kindergarten Directory Staten Island)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 1 (2016 NYC Kindergarten Directory District 1)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 7 (2016 NYC Kindergarten Directory District 7)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 23 (2016 NYC Kindergarten Directory District 23)

•  Feyè Admisyon nan Kindergarten 2016 (2016 Kindergarten Admissions Flyer)
 

Pwogram Gifted and Talented (Gifted & Talented)

^


•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2011 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2011)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2011 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2011—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2010 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2010)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2010 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2010—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2009 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2009)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2009 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2009—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2008 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2008)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2008 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2008—download if you received a print translation)

•  Kesyon moun poze souvan sou rezilta nòt tès G&T (2016 G&T Score Report FAQs)

•  Depliyan Sesyon Enfòmasyon sou Pwogram Gifted & Talented (2015 Gifted & Talented Information Session Flyer) 

Lekòl presegondè (Middle School)

^

 

Lekòl segondè (High School)

^

Pwosesis Chwa lekòl leta (Public School Choice)

^

Lekòl ki toujou gen deblozay (Persistently Dangerous Schools program)

^