Choices & Enrollment

Translations - Haitian Creole

Chwa ak Enskripsyon - Resous Tradui (Translations - Haitian Creole)

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) tradui anpil dokiman li pibliye nan nèf (9) lang ki pa angle Languages other than English (LOTE) : arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou. Nan paj sa a, w ap jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike nan prematènèl, matènèl, pwogram pou timoun douwe gifted and talended (G&T), lekòl presegondè, ak lekòl segondè. N ap tradui byento dokiman pibliye nou site pi ba a ki pa gen yon link. Tanpri rele nan (718) 935-2009 pou plis ransèyman.

Pre-Matènèl
(Pre-Kindergarten)

Lekòl Primè
(Elementary School)

Pwogram Gifted and Talented
(Gifted & Talented)

Lekòl Presegondè
(Middle School)

Lekòl Segondè
(High School)

Pwosesis Chwa lekòl leta
 (Public School Choice)

Pre-Matènèl (Pre-Kindergarten)

^

Use both the Directory and Directory Update to learn about all of your 2015 Pre-Kindergarten options: Itilize ni Anyè a ni Aktyalizasyon Anyè a pou w ka konnen tout opsyon Prematènèl w ap genyen an 2015.

Anyè Prematènèl Manhattan (2015 Pre-Kindergarten Manhattan Directory)

Aktyalizasyon Anyè Prematènèl Manhattan (2015 Manhattan Pre-K Directory Update)


Anyè Prematènèl Bronx (2015 Pre-Kindergarten Bronx Directory)

Aktyalizasyon Anyè Prematènèl Bronx (2015 Bronx Pre-K Directory Update)


Anyè Prematènèl Brooklyn (2015 Pre-Kindergarten Brooklyn Directory)

Aktyalizasyon Anyè Prematènèl Brooklyn (2015 Brooklyn Pre-K Directory Update)


Anyè Prematènèl Queens (2015 Pre-Kindergarten Queens Directory)

Aktyalizasyon Anyè Prematènèl Queens (2015 Queens Pre-K Directory Update)


Anyè Prematènèl Staten Island (2015 Pre-Kindergarten Staten Island Directory)   

Aktyalizasyon Anyè Prematènèl Staten Island  (2015 Staten Island Pre-K Directory Update)


Feyè Pre-K 2015 (2015 Pre-K Flyer)


Lekòl primè (Elementary School)

^

 

Pwogram Gifted and Talented (Gifted & Talented)

^

 

Lekòl presegondè (Middle School)

^

 

Lekòl segondè (High School)

^

 

Pwosesis Chwa lekòl leta (Public School Choice)

^