Choices & Enrollment

Translations—Haitian Creole

Chwa ak Enskripsyon - Resous Tradui 

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) tradui anpil dokiman li pibliye nan nèf (9) lang ki pa angle Languages other than English (LOTE) : arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou. Nan paj sa a, w ap jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike nan prematènèl, matènèl, pwogram pou timoun douwe gifted and talended (G&T), lekòl presegondè, ak lekòl segondè. N ap tradui byento dokiman pibliye nou site pi ba a ki pa gen yon link. Tanpri rele nan (718) 935-2009 pou plis ransèyman.

Pre-Matènèl

 

Lekòl primè

Pwogram Gifted and Talented

Lekòl presegondè

Lekòl segondè

 

Pwosesis Chwa lekòl leta

Lekòl ki toujou gen deblozay