Choices & Enrollment

Translations—Haitian Creole

Chwa ak Enskripsyon - Resous Tradui (Translations - Haitian Creole)

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) tradui anpil dokiman li pibliye nan nèf (9) lang ki pa angle Languages other than English (LOTE) : arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou. Nan paj sa a, w ap jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike nan prematènèl, matènèl, pwogram pou timoun douwe gifted and talended (G&T), lekòl presegondè, ak lekòl segondè. N ap tradui byento dokiman pibliye nou site pi ba a ki pa gen yon link. Tanpri rele nan (718) 935-2009 pou plis ransèyman.

Pre-Matènèl
(Pre-Kindergarten)

Lekòl Primè
(Elementary School)

Pwogram Gifted and Talented
(Gifted & Talented)

Lekòl Presegondè
(Middle School)

Lekòl Segondè
(High School)

Pwosesis Chwa lekòl leta
 (Public School Choice)

Pre-Matènèl (Pre-Kindergarten)

^

Aplike Kounye pou Prematènèl pou Tout Timoun. Anplisde Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 la, itilize Pre-K Finder pou chèche pwogram prematènèl e pou jwenn nouvo chwa anvan w konplete aplikasyon w lan. (Apply Now to Pre-K For All. In addition to the 2016 New York City Pre-Kindergarten Directory, use Pre-K Finder to research pre-K programs and find new choices before completing your application.)

•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Manhattan (2016 Pre-K Directory Manhattan) 
•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Bronx (2016 Pre-K Directory Bronx)
•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Brooklyn (2016 Pre-K Directory Brooklyn)
•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Queens (2016 Pre-K Directory Queens)
•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Staten Island (2016 Pre-K Directory Staten Island) 

•  Mizajou ak Retrè Pwogram Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 (2016 NYC Pre-K Program Updates and Removals)
•  Feyè admisyon nan Pre-K 2016 (2016 Pre-Kindergarten Admissions Flyer) 
•  Vizit ak Open House nan Pwogram Pre-K pou ane 2016 (2016 Pre-K Program Tours and Open Houses - Excel)
•  Vizit ak Open House nan Pwogram Pre-K pou ane 2016 (2016 Pre-K Program Tours and Open Houses - PDF)

•  Admisyon Pre-K pou timoun ki gen yon Plan edikasyon Endividyèl Individualized Education Programs (IEP) (Pre-K Admissions for Children with Individualized Education Programs (IEPs))

Lekòl primè (Elementary School)

^

•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Bronx (2016 NYC Kindergarten Directory Bronx)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Brooklyn (2016 NYC Kindergarten Directory Brooklyn)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Manhattan (2016 NYC Kindergarten Directory Manhattan)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Queens (2016 NYC Kindergarten Directory Queens)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Staten Island (2016 NYC Kindergarten Directory Staten Island)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 1 (2016 NYC Kindergarten Directory District 1)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 7 (2016 NYC Kindergarten Directory District 7)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 23 (2016 NYC Kindergarten Directory District 23)

•  Konsèy pou fanmi ki sou lis datant pou zoned school (2016 Kindergarten Zoned Waitlist Tips for Families)
•  Feyè Admisyon nan Kindergarten 2016 (2016 Kindergarten Admissions Flyer)
•  Resi Aplikasyon Kindergarten 2016 (2016 Kindergarten Application Receipt)
•  Resi Aplikasyon Kindergarten pou Peryòd Pwolonje 2016 (2016 Late Kindergarten Application Receipt)
 

Pwogram Gifted and Talented (Gifted & Talented)

^

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2011 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2011)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2011 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2011—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2010 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2010)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2010 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang  (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2010—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2009 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2009)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2009 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2009—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2008 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2008)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2008 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2008—download if you received a print translation)

•  Kesyon moun poze souvan sou rezilta nòt tès G&T (2016 G&T Score Report FAQs)

•  Depliyan Sesyon Enfòmasyon sou Pwogram Gifted & Talented (2015 Gifted & Talented Information Session Flyer) 

•  Avi sou egzamen G&T pandan wekenn (2016 Weekend G&T Test Notification Email)

•  Avi sou egzamen G&T pandan jou semen (2016 Weekday G&T Test Notification Email)


Lekòl presegondè (Middle School)

^

•  Aplikasyon elèv lekòl leta pou admisyon nan lekòl presegondè 2016 (2016 Middle School Application - Public School Students) 
•  Aplikasyon elèv lekòl prive pou admisyon nan lekòl presegondè 2016 (2016 Middle School Application - Private School Students)  

•  Anyè 2016 Lekòl Fondamantal 3yèm Sikl New York City Distri 17 (2016 New York City Middle School Directory District 17) 
•  Anyè 2016 Lekòl Fondamantal 3yèm Sikl New York City Distri 18 (2016 New York City Middle School Directory District 18) 
•  Anyè 2016 Lekòl Fondamantal 3yèm Sikl New York City Distri 22 (2016 New York City Middle School Directory District 22) 

•  Gid sou Fwa Lekòl Presegondè 2016 (2016 Middle School Fair Guide) 
•  Feyè Fwa Lekòl Presegondè 2016 (2016 Middle School Fair Flyer)  

•  Fom Demand Egzamen 2016 (2016 Request for Testing - RFT)  
•  Tikè egzamen pou detèmine talan pou lekòl presegondè Distri 21/Mark Twain (2016 MS District 21/Mark Twain Talent Test Ticket)

•  Nouvo pwogram ak lekòl presegondè pou 2016 (2016 New Middle Schools and Programs)
•  Lèt kouvèti pou nouvo pwogram ak nouvo lekòl presegondè (Pou elèv lekòl leta) (Cover Letter for New Middle Schools and Programs for Public School Students)
•  Aplikasyon pou nouvo pwogram ak nouvo lekòl presegondè (Pou elèv lekòl leta) (Application for New Middle Schools and Programs for Public School Students)
•  Lèt kouvèti pou nouvo pwogram ak nouvo lekòl presegondè (Pou elèv lekòl prive) (Cover Letter for New Middle Schools and Programs for Private School Students)
•  Aplikasyon pou nouvo pwogram ak nouvo lekòl presegondè (Pou elèv lekòl prive) (Application for New Middle Schools and Programs for Private School Students)

•  Lèt kouvèti pou aplikasyon lekòl presegondè pou elèv nan P.E.A.C.E. Academy and School for the Urban Environment (Middle School Application Cover Letter for Students at P.E.A.C.E. Academy and School for the Urban Environment)  
•  Aplikasyon lekòl presegondè pou elèv nan P.E.A.C.E. Academy and School for the Urban Environment (Middle School Application for Students at P.E.A.C.E. Academy and School for the Urban Environment)

Lekòl segondè (High School)

^

•  2016 Anyè pou Lekòl segondè New York City (2016 New York City High School Directory) 

•  Yon rezime Lekòl segondè 2016 (2016 High Schools At A Glance) [Excel] 
•  Yon rezime Lekòl segondè 2016 (2016 High Schools At A Glance) [PDF] 

•  2015-2016 Manyèl elèv Lekòl segondè espesyalize (2015-2016 Specialized High Schools Student Handbook) 
•  Postè Fwa Lekòl Segondè 2015 (2015 High School Fairs Flyer) 
•  Seri seminè 2015 pou fanmi Pake enfòmasyon (2015 Summer Family Workshops Presentation) 
•  Pake Seminè Ete Admisyon nan Lekòl Segondè Espesyalize Vil Nouyòk (NYC Specialized High School Admissions Summer Workshop Packet)  
•  Apèsi sou enskripsyon nan lekòl segondè (High School Enrollment Overview) 
•  Lekòl segondè Art vizyèl ak Boza teyatral Preparasyon pou Odisyon w/Pòtfolyo Art ou (Visual and Performing Arts High Schools: Preparing Your Audition / Arts Portfolio) 
•  Admisyon nan Lekòl Segondè pou Fanmi Elèv Andikape yo (Guide for Students with Disabilities) 

Pwosesis Chwa lekòl leta (Public School Choice)

^

•  Postè sou avi pou sesyon enfòmasyon (Information Session Postcard) 
•  Kesyon moun poze souvan (FAQ Document) 

Lekòl ki toujou gen deblozay (Persistently Dangerous Schools program)

^

•  Lèt avètisman (Notification Letter) 
•  Kesyon moun poze souvan (Frequently Asked Questions) 
•  Lèt òf PDS lekòl primè Lekòl presegondè 2015 (Elementary and Middle School Transfer Offer Letter) 
•  Lèt òf PDS lekòl segondè 2015 (High School Transfer Offer Letter) 
•  Lèt PDS pa ka reponn demand lan 2015 (Unable to Accommodate Letter) 
•  Lèt pa elijib PDS 2015 (Ineligible Letter)