Choices & Enrollment

Translations - Haitian Creole

Chwa ak Enskripsyon - Resous Tradui - Translations - Haitian Creole

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) tradui anpil dokiman li pibliye nan nèf (9) lang ki pa angle Languages other than English (LOTE) : arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou. Nan paj sa a, w ap jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike nan prematènèl, matènèl, pwogram pou timoun douwe gifted and talended (G&T), lekòl presegondè, ak lekòl segondè. N ap tradui byento dokiman pibliye nou site pi ba a ki pa gen yon link. Tanpri rele nan (718) 935-2009 pou plis ransèyman.

 

Nouvo Elèv (New Students)

Pre-Matènèl (Pre-Kindergarten)

Lekòl primè (Elementary School)

Kindergarten Offer Letter
Kindergarten Waitlist Letter 1
Kindergarten Waitlist Letter 2
Kindergarten Waitlist Letter 3

Pwogram Gifted and Talented (Gifted & Talented)

 • Lettre de notification sur les tests d'entrée aux programmes pour élèves Doués & Talentueux (G&T)
 • Eksplikasyon pou aplikasyon nan pwogram Gifted and Talented(G&T) 2014 (2014 Gifted & Talented Application Instructions)
 • Aplikasyon pou pwogram  G&T 2014 (2014 Gifted & Talented Application)
 • Rapò nòt pwogram G&T 2014 (2014 Gifted & Talented Score Report)
 • Elèv kip a nan pwogram G&T kounye a - Lèt pou elèv ki elijib (Non-Current G&T Student-Eligible Letter)
 • Elèv ki pa nan pwogram G&T kounye a - Lèt pou elèv ki pa elijib (Non-Current G&T Student-Not Eligible Letter)
 • Elèv G&T ki nan pwogram distri kounye a - Lèt pou elèv kip a elijib (Current District G&T Student- Eligible Letter)
 • Elèv G&T ki nan pwogram distri kounye a - Lèt pou elèv ki pa elijib (Current District G&T Student- Not Eligible Letter)
 • Lèt pou egzamen G&T ki pa gen nòt (G&T Exam Not Scored Letter)

   

  Lekòl presegondè (Middle School)

  Lekòl segondè (High School)

  Pwosesis Chwa lekòl leta (Public School Choice)