Choices & Enrollment

Translations—Haitian Creole

Chwa ak Enskripsyon - Resous Tradui (Translations - Haitian Creole)

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) tradui anpil dokiman li pibliye nan nèf (9) lang ki pa angle Languages other than English (LOTE) : arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou. Nan paj sa a, w ap jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike nan prematènèl, matènèl, pwogram pou timoun douwe gifted and talended (G&T), lekòl presegondè, ak lekòl segondè. N ap tradui byento dokiman pibliye nou site pi ba a ki pa gen yon link. Tanpri rele nan (718) 935-2009 pou plis ransèyman.

Pre-Matènèl
(Pre-Kindergarten)

Lekòl Primè
(Elementary School)

Pwogram Gifted and Talented
(Gifted & Talented)

Lekòl Presegondè
(Middle School)

Lekòl Segondè
(High School)

Pwosesis Chwa lekòl leta
 (Public School Choice)

Pre-Matènèl (Pre-Kindergarten)

^

Aplike Kounye pou Prematènèl pou Tout Timoun. Anplisde Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 la, itilize Pre-K Finder pou chèche pwogram prematènèl e pou jwenn nouvo chwa anvan w konplete aplikasyon w lan. (Apply Now to Pre-K For All. In addition to the 2016 New York City Pre-Kindergarten Directory, use Pre-K Finder to research pre-K programs and find new choices before completing your application.)

•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Manhattan (2016 Pre-K Directory Manhattan) 
•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Bronx (2016 Pre-K Directory Bronx)
•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Brooklyn (2016 Pre-K Directory Brooklyn)
•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Queens (2016 Pre-K Directory Queens)
•  Anyè Lekòl Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 Staten Island (2016 Pre-K Directory Staten Island) 

•  Lis Pwogram Prematènèl nan Vil New York Faz 2 pou Ane 2016 (2016 NYC Pre-K Round 2 Program List)

•  Mizajou ak Retrè Pwogram Prematènèl nan Vil New York pou Ane 2016 (2016 NYC Pre-K Program Updates and Removals)
•  Feyè admisyon nan Pre-K 2016 (2016 Pre-Kindergarten Admissions Flyer) 
•  Vizit ak Open House nan Pwogram Pre-K pou ane 2016 (2016 Pre-K Program Tours and Open Houses - Excel)
•  Vizit ak Open House nan Pwogram Pre-K pou ane 2016 (2016 Pre-K Program Tours and Open Houses - PDF)

•  Admisyon Pre-K pou timoun ki gen yon Plan edikasyon Endividyèl Individualized Education Programs (IEP) (Pre-K Admissions for Children with Individualized Education Programs (IEPs))

Lekòl primè (Elementary School)

^

•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Bronx (2016 NYC Kindergarten Directory Bronx)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Brooklyn (2016 NYC Kindergarten Directory Brooklyn)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Manhattan (2016 NYC Kindergarten Directory Manhattan)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Queens (2016 NYC Kindergarten Directory Queens)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Staten Island (2016 NYC Kindergarten Directory Staten Island)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 1 (2016 NYC Kindergarten Directory District 1)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 7 (2016 NYC Kindergarten Directory District 7)
•  Anyè Lekòl Matènèl NYC pou ane 2016 nan Distri 23 (2016 NYC Kindergarten Directory District 23)

•  Lèt òf Kindergarten pou 2016 (2016 Kindergarten Offer Letter)
•  Lèt lis datant Kindergarten pou 2016 (2016 Kindergarten Waitlist Letter)
•  Lèt 2 lis datant Kindergarten pou 2016 (2016 Kindergarten Waitlist Letter 2)
•  Lèt òf Kindergarten lekòl voye pou 2016 (2016 Kindergarten Offer Letter from Schools)
•  Lèt refi plas Kindergarten lekòl voye pou 2016 (2016 Kindergarten No Offer from Schools)
•  Lèt lis datant Kindergarten lekòl voye pou 2016 (2016 Kindergarten Waitlist Letter from Schools)

•  Lèt pou elèv ki nan pwosesis tranzisyon pou kindergarten (turning 5) ki gen andikap pou deplase (Limited Mobility Letter for Students Currently in the Transition to Kindergarten (Turning 5) Process)
•  Lèt pou elèv ki pa nan pwosesis tranzisyon pou kindergarten (turning 5) ki gen andikap pou deplase (Limited Mobility Letter for Students Not Currently in the Transition to Kindergarten (Turning 5) Process)

Pwogram Gifted and Talented (Gifted & Talented)

^

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2011 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2011)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2011 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2011—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2010 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2010)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2010 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang  (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2010—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2009 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2009)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2009 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2009—download if you received a print translation)

•  Manyèl 2016 G&T pou elèv ki fèt an 2008 (2016 G&T Handbook for Students Born in 2008)
•  Lis ajou repons kòrèk pou elèv ki fèt an 2008 — download lis sa a si w te resevwa yon kopi ki tradui nan yon lòt lang (Updated List of Correct Responses for Students Born in 2008—download if you received a print translation)

•  Kesyon moun poze souvan sou rezilta nòt tès G&T (2016 G&T Score Report FAQs)

•  Depliyan Sesyon Enfòmasyon sou Pwogram Gifted & Talented (2015 Gifted & Talented Information Session Flyer) 

•  Avi sou egzamen G&T pandan wekenn (2016 Weekend G&T Test Notification Email)
•  Avi sou egzamen G&T pandan jou semen (2016 Weekday G&T Test Notification Email)

•  Vizit ak Open House pou pwogram douwe Gifted and Talented (2016 Gifted & Talented Program Tours and Open Houses)

•  Rapò nòt G&T 2016 (2016 Gifted & Talented Score Report) 
•  Lèt Elijiblite pou pwogram G&T pou 2016 (2016 G&T Eligibility Letters)
•  Eksplikasyon pou aplikasyon G&T 2016 (2016 Gifted & Talented Application Instructions) 
•  Aplikasyon pou G&T 2016-2017 (2016 -17 Gifted & Talented Application)


Lekòl presegondè (Middle School)

^

•  Lèt enfòmasyon sou enskripsyon elèv Fahari Academy nan lòt lekòl (Placement Letter for Students Attending Fahari Academy)
•  Aplikasyon pou demann apèl nan lekòl presegondè pou ane 2016 pou elèv ki nan Fahari Academy (2016 Middle School Appeal Application for Students Attending Fahari Academy)


•  Aplikasyon elèv lekòl leta pou admisyon nan lekòl presegondè 2016 (2016 Middle School Application - Public School Students) 
•  Aplikasyon elèv lekòl prive pou admisyon nan lekòl presegondè 2016 (2016 Middle School Application - Private School Students)  

•  Anyè 2016 Lekòl Fondamantal 3yèm Sikl New York City Distri 17 (2016 New York City Middle School Directory District 17) 
•  Anyè 2016 Lekòl Fondamantal 3yèm Sikl New York City Distri 18 (2016 New York City Middle School Directory District 18) 
•  Anyè 2016 Lekòl Fondamantal 3yèm Sikl New York City Distri 22 (2016 New York City Middle School Directory District 22) 

•  Gid sou Fwa Lekòl Presegondè 2016 (2016 Middle School Fair Guide) 
•  Feyè Fwa Lekòl Presegondè 2016 (2016 Middle School Fair Flyer)  

•  Fom Demand Egzamen 2016 (2016 Request for Testing - RFT)  
•  Tikè egzamen pou detèmine talan pou lekòl presegondè Distri 21/Mark Twain (2016 MS District 21/Mark Twain Talent Test Ticket)

•  Nouvo pwogram ak lekòl presegondè pou 2016 (2016 New Middle Schools and Programs)
•  Lèt kouvèti pou nouvo pwogram ak nouvo lekòl presegondè (Pou elèv lekòl leta) (Cover Letter for New Middle Schools and Programs for Public School Students)
•  Aplikasyon pou nouvo pwogram ak nouvo lekòl presegondè (Pou elèv lekòl leta) (Application for New Middle Schools and Programs for Public School Students)
•  Lèt kouvèti pou nouvo pwogram ak nouvo lekòl presegondè (Pou elèv lekòl prive) (Cover Letter for New Middle Schools and Programs for Private School Students)
•  Aplikasyon pou nouvo pwogram ak nouvo lekòl presegondè (Pou elèv lekòl prive) (Application for New Middle Schools and Programs for Private School Students)

•  Lèt kouvèti pou aplikasyon lekòl presegondè pou elèv nan P.E.A.C.E. Academy and School for the Urban Environment (Middle School Application Cover Letter for Students at P.E.A.C.E. Academy and School for the Urban Environment)  
•  Aplikasyon lekòl presegondè pou elèv nan P.E.A.C.E. Academy and School for the Urban Environment (Middle School Application for Students at P.E.A.C.E. Academy and School for the Urban Environment)
•  Sesyon oryantasyon pou elèv ak fanmi nan PEACE Academy (Counseling Sessions for Students and Families at PEACE Academy)
•  Sesyon oryantasyon pou elèv ak fanmi nan School for the Urban Environment (Counseling Sessions for Students and Families at the School for the Urban Environment)

•  Lèt pou avize Elèv lekòl leta sou plas nan lekòl presegondè pou 2016 – Desizyon yo pran nan Main Round (2016 Middle School Results Letter for Public School Students – Main Round Match)
•  Lèt pou avize Elèv lekòl prive sou plas nan lekòl presegondè pou 2016 – Desizyon yo pran nan Main Round (2016 Middle School Results Letter for Private School Students – Main Round Match)
•  Lèt pou avise Elèv lekòl leta sou plas nan lekòl  presegondè pou 2016 – Desizyon yo pran nan Main Round ak pou Nouvo lekòl yo (2016 Middle School Results Letter for Public School Students – Main Round and New Schools Match)
•  Lèt pou avize Elèv lekòl prive sou plas nan lekòl presegondè pou 2016 – Desizyon yo pran nan Main Round ak pou Nouvo lekòl yo (2016 Middle School Results Letter for Private School Students – Main Round and New Schools Match)
•  Lèt pou mete avèk Rapò Nòt pou Pwogram Nòt Composite (2016 Middle School Composite Score Cover Letter and Score Report)
•  Rapò Nòt egzamen pou Pwogram Mark Twain/Distri 21 (2016 Middle School Mark Twain/District 21 Score Report)
•  Fòm aplikasyon apèl 2016 lekòl presegondè  pou elèv lekòl leta (2016 Middle School Appeal Application Form for Public School Students)
•  Fòm aplikasyon apèl 2016 lekòl presegondè  pou elèv lekòl prive (2016 Middle School Appeal Application Form for Private School Students)

Lekòl segondè (High School)

^

•  Anyè Lekòl Segondè nan Vil New York pou Ane 2017 POU TOUT VIL LA (2017 New York City High School Directory CITYWIDE) 
•  Anyè Lekòl Segondè nan Vil New York pou Ane 2017 BRONX (2017 New York City High School Directory BRONX) 
•  Anyè Lekòl Segondè nan Vil New York pou Ane 2017 BROOKLYN (2017 New York City High School Directory BROOKLYN) 
•  Anyè Lekòl Segondè nan Vil New York pou Ane 2017 MANHATTAN (2017 New York City High School Directory MANHATTAN) 
•  Anyè Lekòl Segondè nan Vil New York pou Ane 2017 QUEENS (2017 New York City High School Directory QUEENS) 
•  Anyè Lekòl Segondè nan Vil New York pou Ane 2017 STATEN ISLAND (2017 New York City High School Directory STATEN ISLAND) 
•  Manyèl Elèv Lekòl Segondè Espesyalize pou Ane 2016-2017 (2016-2017 Specialized High Schools Student Handbook) 
•  Lekòl segondè Art vizyèl ak Boza teyatral Preparasyon pou Odisyon w/Pòtfolyo Art ou (Visual and Performing Arts High Schools: Preparing Your Audition / Arts Portfolio) 
•  Admisyon nan Lekòl Segondè pou Fanmi Elèv Andikape yo (Guide for Students with Disabilities) 
•  Feyè 2016 Atelyetravay Lekòl Segondè pou Fanmi (2016 HS Admissions Family Workshop Flyer)

Pwosesis Chwa lekòl leta (Public School Choice)

^


 

Lekòl ki toujou gen deblozay (Persistently Dangerous Schools program)

^

•  Lèt avètisman (Notification Letter) 
•  Kesyon moun poze souvan (Frequently Asked Questions) 
•  Lèt òf PDS lekòl primè Lekòl presegondè 2015 (Elementary and Middle School Transfer Offer Letter) 
•  Lèt òf PDS lekòl segondè 2015 (High School Transfer Offer Letter) 
•  Lèt PDS pa ka reponn demand lan 2015 (Unable to Accommodate Letter) 
•  Lèt pa elijib PDS 2015 (Ineligible Letter)