Choices & Enrollment

Translations - Haitian Creole

Chwa ak Enskripsyon - Resous Tradui - Translations - Haitian Creole

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) tradui anpil dokiman li pibliye nan nèf (9) lang ki pa angle Languages other than English (LOTE) : arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou. Nan paj sa a, w ap jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike nan prematènèl, matènèl, pwogram pou timoun douwe gifted and talended (G&T), lekòl presegondè, ak lekòl segondè. N ap tradui byento dokiman pibliye nou site pi ba a ki pa gen yon link. Tanpri rele nan (718) 935-2009 pou plis ransèyman.

 

Pre-Matènèl (Pre-Kindergarten)

^

Lekòl primè (Elementary School)

^

 

Pwogram Gifted and Talented (Gifted & Talented)

^


 • Depliyan Admisyon nan Pwogram Gifted & Talented (G&T) (Gifted & Talented Flyer 2015-2016)
 • Lèt avi pou egzamen nan lasemèn (Weekday Test Notification Letter)
 • Lèt avi pou egzamen lè wikenn (Weekend Test Notification Letter)
 • Manyèl pwogram G&T (pou elèv k ap antre nan klas Matènèl jiska klas 3yèm ane an Septanm 2015) (Gifted & Talented Handbooks (for students entering grades K-3 in September 2015))

  Lekòl presegondè (Middle School)

  ^

  Lekòl segondè (High School)

  ^

  Lekòl ki toujou gen deblozay (Persistently Dangerous Schools)

 • Lèt avètisman (Notification Letter)

 • Kesyon moun poze souvan (Frequently Asked Questions)

 • Lèt òf (Elementary and Middle School Offer Letter)

 • Lèt òf (High School Offer Letter)

 • Lèt pou di ou pa elijib (Ineligible Letter)

 • Lèt pou di yo pa gen mwayen pou akeyi w (Unable to Accommodate Letter)