Choices & Enrollment

Translations - Haitian Creole

Chwa ak Enskripsyon - Resous Tradui - Translations - Haitian Creole

Depatman Edikasyon Department of Education (DOE) tradui anpil dokiman li pibliye nan nèf (9) lang ki pa angle Languages other than English (LOTE) : arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou. Nan paj sa a, w ap jwenn enfòmasyon sou fason pou aplike nan prematènèl, matènèl, pwogram pou timoun douwe gifted and talended (G&T), lekòl presegondè, ak lekòl segondè. N ap tradui byento dokiman pibliye nou site pi ba a ki pa gen yon link. Tanpri rele nan (718) 935-2009 pou plis ransèyman.

 

Pre-Matènèl (Pre-Kindergarten)

Lekòl primè (Elementary School)

Pwogram Gifted and Talented (Gifted & Talented)


  • Depliyan Admisyon nan Pwogram Gifted & Talented (G&T) (Gifted & Talented Flyer 2015-2016)
  • Manyèl pwogram G&T (pou elèv k ap antre nan klas Matènèl jiska klas 3yèm ane an Septanm 2015) (Gifted & Talented Handbooks (for students entering grades K-3 in September 2015))

    Lekòl presegondè (Middle School)

     

    Lekòl segondè (High School)

    Pwosesis Chwa lekòl leta (Public School Choice)