Haitian Creole

Byenveni

Depatman Edikasyon Vil Nouyòk New York City Department of Education(NYCDOE)se pi gwo sistèm lekòl leta nan Etazini k ap sèvi 1.1 milyon elèv nan plis pase 1700 lekòl.  Pou jwenn plis enfòmasyon sou lekòl pitit ou a, itilize zouti ki rele school search  pou jwenn lekòl la ak paj sit wèb lekòl la(ki ann anglè sèlman).

Klike sou tit ki pi ba yo pou jwenn enfòmasyon pou fanmi sou sijè tankou  enskripsyon elèv, sipò pou pitit ou a, ak pwogram pou elèv k ap aprann lang anglè English Language Learners(ELL) oswa pou elèv ki gen andikap.

Lekòl ou a ofri sèvis entèpretasyon ak tradiksyon gratis nan lang pa w la.  Pou jwenn èd, mande direktè a, koòdonatè paran lekòl ou a oswa koòdonatè pou aksè sèvis tradiksyon/entèpretasyon language access coordinator(LAC). Ranpli fòm opinyon ki sou entènèt online feedback form (ann anglè sèlman)pou enfòme nou sou sèvis entèpretasyon/tradiksyon ou resevwa nan lekòl ou a oswa rele nou nan 718-935-2013.

Ou ka kontakte tou Office of Family and Community Engagement (FACE) pou jwenn sipò ak repons pou kesyon w yo.