Haitian Creole

Byenveni

Depatman Edikasyon Vil Nouyòk se system lekòl leta ki pi gwo nan Etazini. L ap sèvi 1.1 milyon elèv nan plis pase 1700 lekòl. Depatman an bay sèvis entèpretasyon ak tradiksyon gratis nan lang Kreyòl. 

Klike sou tit pi ba yo pou jwenn  enfòmasyon ki tradui nan chak sijè.

Si w bezwen plis èd nan lang Kreyòl Ayisyen, kontakte direktè lekòl la oswa koòdonatè paran an ki kapab ede w.