Languages

Byenveni

Depatman Edikasyon Vil Nouyòk New York City Department of Education (NYCDOE) se pi gwo sistèm lekòl leta nan Etazini k ap sèvi 1,1 milyon elèv nan plis pase 1 800 lekòl. Pou jwenn plis enfòmasyon sou lekòl pitit ou a, itilize zouti ki rele school search la pou jwenn lekòl la ak paj sit wèb lekòl la.

Sèvis Tradiksyon ak Entèpretasyon

Divizyon Tradiksyon ak Entèpretasyon travay avèk fanmiy ki bezwen yo ede yo kominike ann angle. Ou gen dwa mande dokiman tradwi ak sèvis entèpretasyon pou w sa byen enfòme w osijè edikasyon pitit ou. Si ou oswa yon moun ou konnen bezwen èd, mande direktè lekòl pitit ou a oswa kowòdonatè paran an. Anplis, gen yon Koòdonatè Aksè pou lang Language Access Coordinator nan chak lekòl ki ka ede w. Jwenn enfòmasyon sou jan pou kontakte lekòl pitit ou a lè w klike sou school search.

Enfòmasyon sou jan pou kontakte pou bay opinyon w sou Sèvis Tradiksyon ak Entèpretasyon nan lekòl yo oswa biwo DOE yo

Nou ta renmen ou fè nou konnen ki eksperyans ou fè avèk sèvis lang nan lekòl ou a. Telefone DOE nan 718 -935-2013.

Siksè NYC

Li Siksè NYC pou konnen jan pou w toujou enfòme w sou pèfòmans akademik pitit ou ak konpòtman l lekòl. Gid sa a se pou tout fanmiy elèv NYCDOE epi li tradwi ann arab, bengali, chinwa, franse, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl, ak oudou. Li gen enfòmasyon sou sa pitit ou aprann, jan pou planifye pou pwochen etap ou gen pou pran ap pitit ou ak resous pou kenbe pitit ou sou wout pou kolèj ak karyè.

Jan pou w itilize sit wèb NYCDOE ak Google Translate

Pou w kòmanse oryante w sou sit wèb DOE, ale sou paj Parents and Families, kote yo òganize tout enfòmasyon pi enpòtan yo pou fanmiy yon sèl kote.

NYCDOE itilize Google Translate sou sit wèb li a. Pou jwenn yon tradiksyon dirèk (ak apwopriye) nenpòt paj kote ou wè kontwòl nan kwen dwat anlè ekran an, swiv etap sa yo:

  1. Klike flèch ki pwente sou anba a pou endike yon lis lang disponib yo tradwi yo.
  2. Klike sou lang ou pale a pou chwazi l. Tèks nan paj wèb la pral chanje, men kèk grafik ak imaj p ap chanje.

Konsèy

  • Gen anpil PDF ki disponib nan lang sa yo: arab, bengali, chinwa, fransè, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, panyòl ak oudou.
  • Lè yon adrès oswa yon nimewo telefòn sanble li pa byen tradwi oswa chanje, tounen gade vèsyon angle paj la pou w sa wè vèsyon orijinal la.

Lè plizyè paragraf rabat yonn sou lòt pou fòme yonn oswa de paragraf, chèche jwenn sou ekran an opsyon bold-faced headings and bullets, k ap montre w fen chak paragraf yo.

Tanpri fè nou konnen sa w panse.

Sèvis la ofri tradiksyon otomatik konpitè ki se sèlman apeprè dokiman orijinal sit wèb la. DOE pa garanti presizyon tradiksyon atravè Google Translate.