< December >  
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
No events scheduled for 12/9/2016
  • facebook
  • twitter
  • vimeo
  • notify NYC

Languages

Byenveni

NYCDOE pale Lang ou a

Tout paran gen dwa mande dokiman ki tradui ak sèvis entèpretasyon pou yo ka gen enfòmasyon osijè edikasyon pitit yo. Biwo Tradiksyon ak Entèpretasyon NYCDOE travay avèk lekòl leta Vil Nouyòk ak biwo NYCDOE yo pou bay resous pou ede fanmi ki pa kapab kominike ann anglè. Si oumenm oswa yon moun ou konnen bezwen èd, mande direktè lekòl pitit ou a oswa koòdonatè paran an. Genyen yon koòdonatè pou jwenn aksè pou sèvis lang Language Access Coordinator (LAC) tou ki ka ede w nan chak lekòl. Itilize school search pou jwenn enfòmasyon kontak pou lekòl ou a.

Gid paran pou aksè nan lang

Gid paran pou aksè nan lang lan se yon resous enpòtan pou paran. Gid la:

  • Bay paran enfòmasyon sou dwa yo pou yo jwenn sèvis tradiksyon ak entèpretasyon gratis.
  • Li gen yon kat ou ka dekoupe ki di "Mwen pale Kreyòl"
  • Li fè paran konnen kote yo ka jwenn dokiman ki tradui nan sitwèb DOE a.
  • Li raple paran pou imèl nou oswa rele nou pou ba nou opinyon sou sèvis lang yo.

Gid Siksè Vil Nouyòk

Li Gid Siksè Vil Nouyòk pou aprann kòman ou kapab toujou gen enfòmasyon sou rannman akademik pitit ou ak konpòtman l nan lekòl. Li gen enfòmasyon sou sa pitit ou a ap aprann, kòman pou planifye pou pwochen etap ou gen pou pran avèk pitit ou, ak resous pou kenbe pitit ou sou wout pou kolèj ak karyè.

Nou ta renmen gen opinyon w!

Fè nou konnen ki eksperyans ou fè avèk sèvis lang nan lekòl ou a. Rele (718) 935-2013 oswa imèl InYourLanguage@schools.nyc.gov pou fè nou konnen kijan n ap travay.Itilize sitwèb NYCDOE ak Google Translate

Apa paj sa a, NYCDOE itilize Google Translate nan sitwèb sa a. Pou jwenn yon tradiksyon rapid (ki pa toutafè egzat) nenpòt paj kote ou wè senbòl google translate la, suiv etap sa yo:

  1. Klike flèch ki pwente sou anba a pou endike yon lis lang disponib yo tradwi yo.
  2. Klike sou lang ou pale a pou chwazi l. Tèks nan paj wèb la ap chanje, men kèk grafik ak imaj ap rete. Li ta bon pou kòmanse avèk paj Paran ak Fanmi, kote yo mete tout enfòmasyon ki pi enpòtan yo yon sèl kote.

Tanpri fè nou konnen sa w panse.

Sèvis la ofri tradiksyon otomatik konpitè, se yon tradiksyon apeprè dokiman orijinal sitwèb la. DOE pa garanti presizyon tradiksyon atravè Google Translate.