Haitian Creole

Byenveni

Depatman Edikasyon Vil Nouyòk se pi gwo sistèm lekòl leta nan Etazini k ap sèvi 1.1 milyon elèv nan plis pase 1700 lekòl. Nou pran angajman pou bay paran ak fanmi enfòmasyon itil epi ofri yo divès opòtinite pou patisipe nan pwogram ak inisyativ lekòl Vil Nouyòk nou yo.