Chancellor’s Regulations

Règleman Chanselye Chancellor's Regulations (CR)

Volim A

Konsidere pwoblèm ki gen pou wè ak elèv, depi admisyon jiska moman pou yo chanje klas

Volim D

Konsidere patisipasyon paran ak kominote

Volim A

100 Seri

A-101

Admisyon, Readmisyon, Transfè ak Avi sou lis pou tout elèv (27 out 2015)

A-125

Enskripsyon pou elèv ki pa abite nan Vil Nouyòk (29 jen 2009)

A-170

Ansèyman Elèv lakay yo (5 out 2009)

A-185

Limit fwontyè pou Zòn lekòl primè ak lekòl segondè (14 janvye 2005)

A-190

Chanjman enpòtan nan Itilizasyon lekòl (8 oktòb 2010)

200 Seri  

A-210

Kritè minimòm pou Pwogram Prezans (20 janvye 2011)

A-240

Rezon pou ranvwa elèv (5 jiyè 2013)

A-250

Sètifika travay (28 jen  2011)

400 Seri  

A-412

Sekirite nan lekòl (8 novanm 2006)

A-414

Plan pou sitiyasyon sennesòf (24 mas 2010)

A-415

Sistèm pou anonse Sitiyasyon Ijans (24 mas 2010)

A-418

Avi sou Prezans delenkan seksyèl (5 out 2008)

A-420

Konpòtman elèv ak Disiplin - Bat elèv kòm pinisyon (19 jiyè 2013)

A-421

Abi vèbal (19 jiyè 2013)

A-432

Fouy & Konfiskasyon (13 septanm 2005)

A-443

Pwosedi pou Disiplin Elèv (5 mas 2004)

A-449

Transfè pou rezon sekirite (9 mas 2011)

A-450

Pwosedi pou Transfè envolontè (20 janvye 2011)

500 Seri  

A-501

Nòm ofisyèl pou chanje klas (18 jiyè 2012)

600 Seri  

A-601

Aktivite, Club ak Òganizasyon (3 jiyè 2009)

A-610

Aktivite pou ranmase lajan ak Koleksyon lajan nan men elèv (22 novanm 2002)

A-630

Fason pou akomode elèv pou klas katechis (29 jen 2009)

A-640

Montaj film nan lokal lekòl (15 jen 2009)

A-650

Flea Markets (29 jen 2009)

A-655

Ekip Lidèchip Lekòl (24 mas 2010)

A-660

Asosyasyon paran ak lekòl yo (26 jen 2012)

A-663

Tradiksyon (26 jen 2009)

A-665

Inifòm (22 mas 2012)

A-670

Pwomnad lekòl òganize (18 out 2011)

700 Seri  

A-701

Sèvis Sante nan lekòl (15 out 2012)

A-710

Règleman ak Pwosedi pou elèv Seksyon 504 (20 janvye 2011)

A-715

Fason pou bay elèv ki gen pwoblèm alèji grav Epinefrin (22 out 2012)

A-740

Dwa elèv ki ansent ak elèv ki gen pitit pou resevwa Swen sante repwodiktif konfidansyèl (13 novanm 2008)

A-750

Abi sou timoun (20 janvye 2011)

A-755

Prevansyon/Entèvansyon kont suisid (18 out 2011)

A-780

Elèv ki abite  yon kote pou yon bout tan (29 jen 2009)

800 Seri  

A-801

Mwayen transpò pou elèv (5 septanm 2000)

A-810

Manje gratis ak Manje pou pri pi ba (29 jen 2009)

A-812

Bonjan kalite manje (25 fevriye 2010)

A-815

Administrasyon ak Responsabilite nan Pwogram Sèvis Manje nan lekòl (20 janvye 2011)

A-816

Sèvis manje apre lekòl (18 jen 2009)

A-820

Konfidansyalite ak Transmisyon Dosye elèv ; Konsèvasyon dosye (29 jen 2009)

A-825 

Anwòlman nan lame (23 jen 2009)

A-830

A-830 Fason pou pòte plent pou Diskriminasyon/Arasman ilegal onivo entèn (21 Out 2013)

A-831

Arasman seksyèl ant Kamarad (12 oktòb 2011)

A-832

Arasman, Entimidasyon, ak/oswa Agresyon ki baze sou prejije elèv anvè elèv (12 oktòb 2011)

A-845

Anprent dijital pou volontè (Delè nan Piblikasyon.  Jiskaske nou avize w ankò, tanpri kontinye konsilte fèy enprime Règleman Chanselye Chancellor's Regulation (CR) A-845, ki date 29 jen 1993 (Angle sèlman)

A-850

Dirabilite (17 janvye 2013)

A-860

Bay yon lekòl oswa yon kote patikilye nan yon lekòl leta Vil Nouyòk non oswa chanje non I (26 mas 2012)

Volim D

100 Seri  

D-110

Pwosedi onivo Libète pou jwenn enfòmasyon Freedom of Information Law (FOIL) (18 jen 2009)

D-120

Kòd Etik pou Paran ak Manm nan kominote Ekip Lidèchip lekòl (27 avril 2009)

D-130

Aktivite politik nan Bilding lekòl (22 jen 2009)

D-140

Pwosesis pou Nominasyon ak Chwa Paran ak elèv kòm manm nan Konsèy Edikasyon Distri epitou pou mete manm nan pòs vid yo (26 jen 2012)

D-150

Pwosesis pou Chwa Manm Konsèy pou Edikasyon espesyal Vil la ak Konsèy Distri 75 Vil la (26 jen 2012)

D-160

Pwosesis pou Nominasyon ak Chwa Paran ak Elèv kòm manm nan Konsèy pou lekòl segondè Vil la epitou pou mete manm nan pòs vid yo (26 jen 2012)

D-170

Pwosesis pou Nominasyon ak Chwa manm Konsèy pou elèv k ap aprann lang angle English Language Learners (ELL) Vil la epitou pou mete manm nan pòs vid yo (26 jen 2012)

D-180

Itilizasyon pwolonje Bilding lekòl (24 mas 2010)