Schedules1695 SEWARD AV
Bronx, 10473

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Stop to School (GE) Children Regular:
Start:
End:
8:10 AM
2:30 PM
8:10 AM
2:30 PM
8:10 AM
2:30 PM
8:10 AM
2:30 PM
8:10 AM
2:30 PM
Stop to School (GE) Children Extended:
Start:
End:
8:10 AM
3:07 PM
8:10 AM
3:07 PM
8:10 AM
3:07 PM
8:10 AM
3:07 PM
8:10 AM
2:30 PM
Door to Door (SE) Children Regular:
Start:
End:
8:10 AM
2:30 PM
8:10 AM
2:30 PM
8:10 AM
2:30 PM
8:10 AM
2:30 PM
8:10 AM
2:30 PM
Door to Door (SE) Children Extended:
Start:
End:
8:10 AM
3:07 PM
8:10 AM
3:07 PM
8:10 AM
3:07 PM
8:10 AM
3:07 PM
8:10 AM
2:30 PM