Schedules3000 EAST TREMONT AV
Bronx, 10461

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Stop to School (GE) Children Regular:
Start:
End:
8:00 AM
2:55 PM
8:00 AM
2:55 PM
8:00 AM
2:55 PM
8:00 AM
2:55 PM
8:00 AM
2:55 PM
Stop to School (GE) Children Extended:
Start:
End:
8:00 AM
3:35 PM
8:00 AM
3:35 PM
8:00 AM
3:35 PM
8:00 AM
3:35 PM
8:00 AM
3:35 PM
Door to Door (SE) Children Regular:
Start:
End:
8:00 AM
2:55 PM
8:00 AM
2:55 PM
8:00 AM
2:55 PM
8:00 AM
2:55 PM
8:00 AM
2:55 PM
Door to Door (SE) Children Extended:
Start:
End:
8:00 AM
3:35 PM
8:00 AM
3:35 PM
8:00 AM
3:35 PM
8:00 AM
3:35 PM
8:00 AM
3:35 PM