Schedules1771 POPHAM AV
Bronx, 10457

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Stop to School (GE) Children Regular:
Start:
End:
8:40 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
Stop to School (GE) Children Extended:
Start:
End:
8:40 AM
3:00 PM
8:02 AM
3:00 PM
8:02 AM
3:00 PM
8:02 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
Door to Door (SE) Children Regular:
Start:
End:
8:40 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM
Door to Door (SE) Children Extended:
Start:
End:
8:40 AM
3:00 PM
8:02 AM
3:00 PM
8:02 AM
3:00 PM
8:02 AM
3:00 PM
8:40 AM
3:00 PM