Schedules2151 WASHINGTON AV
Bronx, 10457

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Stop to School (GE) Children Regular:
Start:
End:
8:57 AM
3:17 PM
8:57 AM
3:17 PM
8:57 AM
3:17 PM
8:20 AM
2:40 PM
8:20 AM
2:40 PM
Stop to School (GE) Children Extended:
Start:
End:
7:55 AM
3:17 PM
7:55 AM
3:17 PM
7:55 AM
3:17 PM
8:10 AM
2:40 PM
8:10 AM
2:40 PM
Door to Door (SE) Children Regular:
Start:
End:
8:57 AM
3:17 PM
8:57 AM
3:17 PM
8:57 AM
3:17 PM
8:20 AM
2:40 PM
8:20 AM
2:40 PM
Door to Door (SE) Children Extended:
Start:
End:
7:55 AM
3:17 PM
7:55 AM
3:17 PM
7:55 AM
3:17 PM
8:10 AM
2:40 PM
8:10 AM
2:40 PM