Schedules980 MACE AV
Bronx, 10469

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Stop to School (GE) Children Regular:
Start:
End:
8:37 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:30 PM
Stop to School (GE) Children Extended:
Start:
End:
8:37 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:30 PM
Door to Door (SE) Children Regular:
Start:
End:
8:37 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:30 PM
Door to Door (SE) Children Extended:
Start:
End:
8:37 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:57 PM
8:00 AM
2:30 PM