Schedules800 BAYCHESTER AV
Bronx, 10475

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Stop to School (GE) Children Regular:
Start:
End:
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
Stop to School (GE) Children Extended:
Start:
End:
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
Door to Door (SE) Children Regular:
Start:
End:
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
Door to Door (SE) Children Extended:
Start:
End:
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM
7:50 AM
2:30 PM