PSPoem

"Tiredness," Thomas Richichi, Sixth Grade, PS 207

ZZZZZZZZ...I'm tired as can be ZZZZZZZZZZZ…..

"Yawn" Won't sleep come and set me free? ZZZ…

Away away fly away to a land ZZZZZZZZZ……….

No noise just soft sand ZZZZZZZZZZZZZZZZ……..

ZZZZZ… I sleep and snore ZZZZZZZ………

And hear the shore ZZZZZZZZZZZZZZZZ…..

ZZZZZZZZ…BEEP BEEP BEEPZZZZZZZ…..

UGGHHH! JUST LET ME SLEEP! UGGHHH!